วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551

[125] จะสื่อสารให้ตรงใจ ต้องใช้ Action Verbs

สวัสดีครับ
ในการสื่อสารเป็นงานเป็นการซึ่งเราต้องการระบุสิ่งเราประสงค์ให้เจาะจงชัดเจน การใช้ Action Verbs หรือ Work Words มีประโยชน์มากเพราะช่วยป้องกันมิให้ผู้รับสารเข้าใจผิด และเราสามารถสื่อสารสิ่งที่ตรงกับใจ

Verb
หรือคำกริยาในภาษาอังกฤษนั้น แม้หลาย ๆ คำจะเป็น synonym คือ คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันและใช้ทดแทนกันได้ แต่ก็มีบางครั้งบางคราวที่การใช้ดำ ๆ หนึ่งสามารถสื่อความได้ตรงที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ การศึกษาจนสามารถแยกแยะความต่างและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนทนาหรือผู้สื่อสารทั้งสองฝ่าย

เมื่อเราเปิดดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย โดยทั่วไปผู้เรียบเรียงดิกชันนารีจะพยายามหาคำไทยที่ตรงที่สุดมาเทียบกับศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่สิ่งที่ต้องยอมรับก็คือ คำ ๆ หนึ่ง ๆ ในภาษาหนึ่ง ๆ อาจจะไม่สามารถหาคำในภาษาอื่นมาเทียบความหมายได้สนิท 100 % การยกระดับความเข้าใจของเราโดยศึกษาความหมายโดยเจาะจงของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใน List of Action Verbs และ List of Work Words ข้างล่างนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาระดับความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารของท่านเอง

List of Action Verbs

http://www.rfp-templates.com/List-of-Action-Verbs.html
List_of_Action_Verbs.mht


List of Work Words
http://www.rfp-templates.com/List-of-Work-Words.html
List_of_Work_Words.mht


แถม:
ศัพท์พื้นฐาน 3000 คำ (The Dale-Chall list of 3,000 simple words)
http://www.rfp-templates.com/Dale-Chall-List-of-3000-Simple-Words.html
Dale_Chall_3000_Simple_Word_List

แปลคำศัพท์ใน:
List of Action Verbs: http://tinyurl.com/2kqmav
List of Work Words: http://tinyurl.com/2qemmp

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: