วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551

[6] ฟังเทปคำบรรยาย 25 วิชา ภ.อังกฤษ ม.รามคำแหงฯ

ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์เสียงหรือไฟล์วีดิโอไปฟัง  ไปที่นี่

 เมื่อคลิกเลือกภาคเรียนและวิชาได้แล้ว ให้ดูที่ข้างล่างที่เขียนว่า
หมายเหตุ
- ไฟล์ video คำบรรยาย จะเป็นไฟล์นามสกุล wmv เป็นไฟล์ที่มีทั้งภาพและเสียง
- ไฟล์ audio คำบรรยาย จะเป็นไฟล์นามสกุล wma เป็นไฟล์ที่มีแต่เสียง
และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่ด้านล่าง


ถ้าต้องการดาวน์โหลดคำรารามฯ ไปที่นี่


 *  *  *  *  *  *
สวัสดีครับ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงนำเทปวิชาภาษาอังกฤษ รวม 25 วิชาลงเว็บให้เราเข้าไปคลิกฟังได้อย่างสบาย ๆ โดยไม่ต้องนั่งรถไปรามฯ เป็นคำบรรยายจากภาคเรียนที่ 1, 2, และ summer ของปีการศึกษา 2548 – 2550 หลาย ๆ วิชาผมอยากเรียนมาก แต่ไม่เคยมีโอกาสได้เรียน เช่นวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์ การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง เป็นต้น

เทปคำบรรยายเหล่านี้ ผมว่าน่าสนใจนะครับ บางวิชา-บางวัน มีอาจารย์ฝรั่งเป็นผู้บรรยาย แต่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ชาวไทย

ลองเลือกสัก 1 – 2 วิชาที่ท่านชอบฟังดูซีครับ

1) EN101 - (ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)
2) EN102 - (ประโยคและศัพท์ทั่วไป)
3) EN201 - (การอ่านเอาความ)
4) EN202 - (การอ่านตีความ)
5) EN203 - (การออกเสียงภาษาอังกฤษ)
6) EN204 - (การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้)
7) EN205 - (การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ)
8) EN206 - (การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ)
9) EN230 - (ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน)
10) EN240 - (วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น)
11) EN250 - (ข้อเขียนร้อยแก้วประเภทพรรณนาและประเภทบรรยาย)
12) EN291 - (ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี)
13) EN303 - (การสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไป)
14) EN304 - (การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์)
15) EN305 - (การเขียนเชิงสาธก)
16) EN306 - (การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง)
17) EN307 - (การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง)
18) EN320 - (ภาษาอังกฤษในเรื่องสมัครงาน)
19) EN321 - (ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน)
20) EN322 - (จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล)
21)EN323 - (ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์)
22 ) N327 - (ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์)
23) EN353 - (นวนิยายและเรื่องสั้นของอเมริกันในศตวรรษ)
24) EN405 - (การเขียนบทย่อความ บทแสดงความเห็นและจดหมาย)
25) EN420 - (ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
)[ก่อนฟัง ท่านอาจจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม windows media player ลงในคอมฯ ของท่านก่อน
ดาวโหลด >>
windows media player9 series ]

EN101 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)
(ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN101&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN101&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN101&term=S_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN101&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN101&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN101&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN101_sec1&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN101&term=2_50

EN102 (ประโยคและศัพท์ทั่วไป)
(ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN102&term=S_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN102&term=1_49 http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN102&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN102&term=2_50

EN201 (การอ่านเอาความ)
(ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท (contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดยถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN201&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN201&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN201&term=S_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN201_sec1&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN201_sec2&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN201&term=S_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN201_sec1&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN201_sec2&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN201&term=2_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN201_sec1&term=2_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN201_sec2&term=2_50

EN202 (การอ่านตีความ)
(ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN202&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN202&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN202&term=S_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN202&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN202&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN202_sec1&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN202_sec2&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN202&term=S_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN202_sec1&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN202_sec2&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN202_sec1&term=2_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN202_sec2&term=2_50

EN203 (การออกเสียงภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN203&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN203_sec2&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN203_sec2&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN203_sec3&term=1_50

EN204 (การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN204&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN204&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN204_sec1&term=2_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN204_sec2&term=2_50

EN205 (การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ)
(ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคืประกอบในกระบวนการสนทนาปและฝึกสนทนาในเรื่องต่างๆที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมักจะสนทนากัน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป้นพื้นฐานและธรรมเนียมปฎิบัติที่ควบคู่กับเรื่องสนทนาตลอดจนท่าทางท่ใช้ประกอบกับถ้อยคำและประโยคตามแบบเจ้สของภาาา วข้อสนทนาและประโยคต่างๆที่ใช้สนทนาเป้นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN205&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN205_sec1&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN205_sec2&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN205_sec4&term=2_49

EN206 (การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN206&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN206&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN206&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN206&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN206_sec2&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN206_sec2&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN206_sec3&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN206_sec4&term=1_50

EN230 (ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN230&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN230&term=S_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN230&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN230&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN230_sec2&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN230&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN230&term=2_50


EN240 (วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN240_sec2&term=2_50

EN250 (ข้อเขียนร้อยแก้วประเภทพรรณนาและประเภทบรรยาย)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN250&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN250&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN250&term=2_50

EN291 (ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี)
(ศึกษาเนื้อเรื่องและแนวคิดในเรื่องบางเรื่องจากตำนานกรีก โรมัน และชาติตะวันตกอืน ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยเชื่อมโยงถึงชื่อแก่นเรื่องและเนื้อหาของวรรณกรรมตะวันตกที่ได้ถ่ายทอดเนื้อเรื่องและแนวคิดจากตำนานนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาตำนานอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมตะวันออกด้วย) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN291&term=1_48

EN303 (การสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไป)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN303&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN303&term=2_48 http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN303&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN303&term=1_50

EN304 (การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN304&term=2_48 ไม่มีเสียง

EN305 (การเขียนเชิงสาธก)
(ศึกษาวิธีและฝึกเขียนอนุเฉทและบทความเชิงสาธกขนาดสั้นที่แสดงเหตผล (cause and effect) การเปรียบเทียบ (comparison and contrast) การวิเคราะห์ (analysis)
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN305&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN305&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN305&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN305_sec2&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN305_sec3&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN305_sec1&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN305_sec2&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN305_sec4&term=1_50

EN306 (การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN306&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN306&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN306&term=2_50

EN307 (การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง)

(ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่นอ่านกลเม็ดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในการเขียนได้ถูกต้องและจับความหมายในระดับต่าง ๆ ของข้อเขียนได้หมดจดตามเจตนาของผู้เขียน) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN307&term=1_49

EN320 (ภาษาอังกฤษในเรื่องสมัครงาน)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN320&term=1_50

EN321 (ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน)

จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN321&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN321&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN321&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN321&term=2_50

EN322 (จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล)
(ศึกษาเรื่องจุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธ๊แปลแบบต่าง ๆ และฝึกแปลข้อความตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN322&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN322&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN322&term=S_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN322&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN322&term=2_50

EN323 (ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์)

(ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและการกล่าวโอภาปราศรัย การบอกกล่าวเรื่องราวต่าง ๆ การฟังและตอบคำถาม การพรรณนาลักษณะและความสำคัญและการบรรยาย ประวัติของบุคคลสิ่งของและสถานที่ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนักท่องเที่ยวตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อแต่ครอบคลุมสาระสำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การปกครองและการเศรษฐกิจของประเทศไทย) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN323&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN323&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN323&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN323&term=1_50

EN327 (ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์)
(ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN327&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN327&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN327&term=S_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN327&term=1_50

EN353 (นวนิยายและเรื่องสั้นของอเมริกันในศตวรรษ)

จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN353&term=1_48 ไม่มีเสียง

EN405 (การเขียนบทย่อความ บทแสดงความเห็นและจดหมาย)
(ศึกษาวิธีและฝึกเขียนบทย่อความ บทแสดงความเห็น และจดหมายประเภทต่าง ๆ) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN405&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN405&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN405_sec1&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN405_sec2&term=2_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN405_sec1&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN405_sec2&term=1_50
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN405_sec4&term=1_50

EN420 (ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ)
(ศึกษารูปแบบและฝึกอ่านและเขียนจดหมายชนิดต่าง ๆ บันทึกข้อความติดต่อการงานรายงานสรุปและรายงานการประชุม ในขอบเขตและจำนวนที่สูงขึ้นไปกว่าที่ศึกษาใน en321 โดยเน้นเรื่องการเขียน) จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN420&term=1_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN420&term=2_48
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center.php?code=EN420&term=1_49
http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=EN420&term=2_49

เว็บ: วิทยุอินเตอร์เน็ต & โทรทัศน์อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.e-ru.tv/

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

5 ความคิดเห็น:

pipat - blogger กล่าวว่า...

อยากload เก็บไว้ฟังได้แม้จะไม่ได้ต่อ net จะสามารถทำได้หรือไม่คะ

ผมลองดูแล้ว ทำไม่ได้ครับ ต้องฟังขณะต่อเน็ตเท่านั้น - พิพัฒน์

Affiliate Marketing กล่าวว่า...

FlashGet 1.9.2.1028 loadได้ครับ

Mr.high กล่าวว่า...

ขอบคุณมากเลยนะครับ
^_^

grayground กล่าวว่า...

ไม่รุ จะขอบคุง อาจารย์ ยังไงดี เว๊ปนี้ดีมากๆเลยฮับ

อาจารย์ เป็น ครู จริงๆ จาเอาเป้นแบบอย่างงงง
,,,,อาจให้มีคนแบบอาจารย์ เยอะจัง,,,,

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอขอบคุณ คุณพิพัฒน์มากนะคะ เว็บนี้ สอนให้เข้าใจภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเว็บแนะนำฝึกภาษากับโรบอท สนุกมากค่ะ